• 00 387 50 220 920
 • kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba

Одјељење за привреду и финасије

Томислав Тодоровић

Начелник Одјељења за привреду и финансије

Адреса Трг Краља Петар I Карађорђевића 1

Телефон: 050/220-920 локал 25
Факс: 050/220-954

e-mail:
t.todorovic@mrkonjic-grad.rs.ba 
porezi@mrkonjic-grad.rs.ba


Надлежности одјељења за привреду и финансије:

 • Израђује стратегију и политику економског развоја општине,
 • Прати стaње привреде на подручју општине и регије,
 • Анализира и подстиче оснивање нових предузећа,
 • Успоставља сарадњу на регионалном и ширем нивоу,
 • Израђује средњорочне и годишње програме развоја по налогу начелника општине,
 • Извршава и обезбјеђује извршавање закона и других прописа и општих аката у области пословања предузећа и приватног предузетништва, грађевинске и превозничке дјелатности, снабдијевања и трговине, угоститељатва, рада и радних односа, статистике, пољопривреде, шумарства, водопривреде, лова, риболова, ветеринарских дјелатности и одговорно је за стање у овим областима,
 • Припрема за Скупштину општине и начелника општине, развојне планове, нацрте и приједлоге одлука, других прописа, општих и појединачних аката,
 • Извршава и обезбјеђује извршавање закона, других прописа и општих аката у области финансирања,  буџета општине, општег биланса средстава и рачуноводства,
 • Примјењује прописе Скупштине општине и начелника општине,
 • Прати остваривање политике финансирања у општини,
 • Припрема Нацрт буџета општине и завршни рачун,
 • Врши контролу правилности и законитости кориштења буџетских средстава, финансијско, материјално и рачуноводствено пословање општинске управе, фондова  и других органа који се финансирају из буџета,
 • Припрема аналитичко-информативне и друге материјале за области из свог дјелокруга,
 • Врши управне, стручне, административне и друге послове из дјелокруга свог рада,
 • Врши и друге послове које му у складу са Законом повјери Скупштина општине и начелник општине.

У одјељењу је извршена компјутеризација и информатизација одјељења.

У оквиру овог Одјељења образује се:

 • Одсјек за привреду и
 • Одсјек за финансије

Са развојем информационог система и умрежавања уведен је комплетан финансијски софтвер и буџетско планирање, којим је унапријеђено буџетско планирање, могућност праћења расхода по мјесту настајања и квалитетније извјештавање.