Скупштина

Скупштину општине Мркоњић Град чини 25 одборника.

Скупштина има предсједника и потпредсједника Скупштине који се бирају из реда одборника на период трајања мандата Скупштине.

Предсједник Скупштине бира се тајним гласањем. 

За предсједника Скупштине изабран је одборник који је добио већину гласова од укупног броја одборника у Скупштини.                  

Кандидовање и избор потпредсједника Скупштине врши се према одредбама Пословника о раду Скупштине општине које се односе на кандидовање и избор предсједника Скупштине.

Скупштина именује секретара Скупштине  на мандат који траје до краја мандата сазива Скупштине који га је именовао, након спроведеног јавног конкурса у складу са законом и Статутом.
 

НАДЛЕЖНОСТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 Скупштина Општине је представнички орган, орган одлучивања и креирања политике Општине.

У оквиру свог дјелокруга, Скупштина Општине:

 • доноси статут Општине,
 • доноси одлуке и друга општа акта и даје њихово аутентично тумачење,
 • доноси буџет,
 • усваја финансијске извјештаје,
 • доноси планове и програме развоја Општине, план локалног економског развоја, план инвестирања и план капиталних улагања,
 • доноси стратешке документе просторног уређења за подручје Општине,
 • доноси програм уређења грађевинског земљишта,
 • доноси спроведбене документе просторног уређења за подручје Општине,
 • доноси одлуке и друга општа акта о обављању функција из области културе, образовања, спорта, здравства, борачко-инвалидске заштите, цивилне заштите у области заштите и спасавања, социјалне заштите, друштвене бриге о дјеци и омладини, информација, занатства, туризма, угоститељства, привреде, приватног предузетништва, пољопривреде, шумарства и заштите животне средине,
 • доноси одлуке о комуналним таксама и другим јавним приходима, када је овлашћена законом,
 • даје сагласност на цијену комуналне услуге,
 • доноси одлуке и друга општа акта о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања и заштите од пожара и  врши друге послове из области заштите и спасавања у складу са законом,
 • доноси одлуке о прибављању, управљању и располагању имовином Општине,
 • доноси одлуку о одређивању назива улица, тргова, дијелова насељених мјеста и мјесних заједница,
 • доноси одлуку о проглашењу празника Општине,
 • доноси одлуке о одржавању традиционалних манифестација и обиљежавању значајних датума и догађаја на подручју Општине, 
 • доноси одлуку о употреби симбола Општине,
 • доноси одлуку о чланству Општине у Савезу општина и градова и о удруживању у друге савезе и организације,
 • одлучује о успостављању сарадње са другим општинама и градовима, у складу са законом,
 • доноси план коришћења јавних површина,
 • доноси одлуку о проглашењу почасних грађана и уређује права и обавезе из те одлуке,
 • доноси одлуку о наградама и признањима,
 • бира и разрјешава предсједника Скупштине Општине, потпредсједника Скупштине Општине, замјеника начелника Општине и чланове сталних и повремених радних тијела Скупштине Општине, именује и разрјешава секретара Скупштине Општине и начелника одјељења односно службе и врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са законом,
 • оснива Одбор за жалбе и разматра извјештај о раду Одбора,
 • покреће иницијативу за територијалну промјену и промјену назива Општине и насељеног мјеста,
 • доноси одлуку о задужењу Општине,
 • усваја Пословник о раду Скупштине Општине,
 • усваја етички кодекс Скупштине Општине,
 • разматра годишњи извјештај о раду Начелника општине и заузима свој став,
 • разматра информације о стању јавног реда и мира, безбједности грађана и имовине на подручју Општине,
 • одлучује о покретању иницијативе за опозив Начелника општине, у складу са законом којим се уређује избор Начелника општине,
 • разматра извјештај Начелника општине о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности,
 • одлучује о располагању капиталом у предузећима која обављају комуналне дјелатности, а који је у својини Општине,
 • именује и разрјешава директора и управни одбор установе чији је Општина оснивач или суоснивач,
 • оснива привредна друштва, установе и предузећа комуналних и других дјелатности за обављање послова од интереса за Општину, којима управља у складу са законом,
 • расписује јавни зајам и самодопринос,
 • расписује референдум, у складу са законом,
 • доноси одлуку о оснивању мјесне заједнице на подручју Општине,
 • разматра извјештаје о раду и програме рада привредних друштава, организација и установа чији је оснивач Општина,
 • разматра и одлучује о грађанским иницијативама, у складу са законом и
 • врши и друге послове утврђене законом и овим Статутом.