Руководство Скупштине општине

На конститутивној сједници изабрани одборници  Скупштине општине бирају предсједника и  потпредсједника Скупштине на временски период трајања мандата Скупштине.

Комисија за избор и именовање, награде и признања након обављених консултација са политичким странкама које партиципирају у Скупштини општине, предлаже једног или више кандидата за избор Предсједника Скупштине. Предсједник постаје онај кандидат који добије већину гласова од укупног броја одборника у Скупштини.

Избор потпредсједника Скупштине врши се према истом поступку као и избор предсједника.

Предсједник Скупштине општине заступа и представља Скупштину општине и предсједава њеним сједницама. Потпредсједник Скупштине општине помаже у раду Предсједнику у обављању послова из његовог дјелокруга, замјењује га у случају одсутности и обавља друге послове из дјелокруга рада предсједника које му он одреди.

Предсједник Скупштине општине Мркоњић Град је Миленко Милекић, дипломирани инжињер организације рада.

Потпредсједник Скупштине општине Мркоњић Град је Блашко Каурин, дипломирани економиста.

Секретар Скупштине општине Мркоњић Град је Саша Радић, дипломирани правник.

 

 


Скупштина