• 00 387 50 220 920
  • kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba

ПРОГРАМ РАДА: Скупштине општине Мркоњић-Град за 2008. годину

 На основу члана 42. Статута Општине Мркоњић-Град («Сл. гласник Општине Мркоњић-Град, број: 6/05) и члана 114. Пословника Скупштине општине Мркоњић-Град («Сл. гласник Општине Мркоњић-Град, број: 8/05), Скупштина општине Мркоњић-Град, на одржаној сједници дана  _____ 12. 2007. године,  д о н и ј е л а    ј е:

 

                   ПРОГРАМ   РАДА
Скупштине општине Мркоњић-Град за 2008. годину

 

I  УВОД

 

Програмом  рада Скупштине општине Мркоњић-Град за 2008. годину утврђени су задаци Скупштине општине који произилазе из Устава, Закона, Статута општине, утврђене политике и економског развоја Општине, као и други послови и задаци који су битни у рјешавању питања од интереса  грађана.

Приликом утврђивања Програма рада Скупштине пошло се од приједлога радних тијела Скупштине, начелника Општине, начелника одјељења, предузећа и установа, као и политичких партија које имају одборнике у Скупштини.

Програмом рада су утврђени послови и задаци Скупштине, њихов основни садржај, начин извршења, носиоци послова и рокови за разматрање на Скупштини.

 

II  ПОСЕБНИ И КОНКРЕТНИ ЗАДАЦИ

 
ТРОМЈЕСЕЧЈЕ

 

А)  ПРОГРАМИ, ИЗВЈЕШТАЈИ И  ИНФОРМАЦИЈЕ

 

1.      Програм  одржавања локалних и некатегорисаних путева за 2008.

годину,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и стам.ком. дјелатности,

ПРЕДЛЕГАЧ: Начелник општине

2.      Програм заједничке комуналне потрошње на подручју Општине Мркоњић-

Град за 2008. годину,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и стам.ком. дјелатност,

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине,

3.      Програм прољетне сјетве на подручју Општине Мркоњић-Град за 2008. год.

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине,

            4.   Програм спортских активности на подручју Општине Мркоњић-Град за 2008.

                   годину,

                   ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,

                   ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине,

5.       Програм културних активности на подручју Општине Мркоњић-Град за

2008. годину,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине,

            6.   Извјештај о раду Начелника општине  и општинске управе за 2007. годину,            

                  ОБРАЂИВАЧ: Начелник општине и органи управе,

                  ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине,

7.      Извјештај о рјешавању управних предмета у општинској управи за 2007.

годину,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу,

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

8.      Извјештај о раду општинских инспекцијских органа за 2007. годину,

ОБРАЧИВАЧ: Одјељења општинске управе (привреда и урбанизам),

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине,

9.      Извјештај о раду службе социјалне и дјечије заштите у 2007. години,

ОБРАЂИВАЧ: Центар за социјални рад.

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине,

          10.   Извјештај о раду Јавног комуналног предузећа «Парк» АД Мркоњић-Град за             

                   2007. годину.

                   ОБРАЂИВАЧ: ЈКП «Парк» АД Мркоњић-Град,

                   ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.

11.    Извјештај о раду  ЈУ  Културни центар «Петар Кочић» Мркоњић-Град,

         за 2007. годину,

ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Културни центар  «Петар Кочић» Мркоњић-Град

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине,

          12.   Извјештај о раду ЈУ ''Народна библиотека'' Мркоњић Град за 2007. годину.

                  ОБРАЂИВАЧ: ЈУ ''Народна библиотека'' Мркоњић Град

                  ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

13.  Извјештај о раду ЈЗУ Дом здравља «Др Јован Рашковић» Мркоњић-Град за

  2007. годину,

  ОБРАЂИВАЧ: ЈЗУ Дом здравља «Др Јован Рашковић» Мркоњић-Град

  ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине,

14.  Извјештај о раду буџетских корисника Општине Мркоњић-Град за 2007.

   годину,

       -  Ватрогасно друштво,

       -  Борачке организације и Општ. организације  ПП ,

       -  Црвени крст,

       -  Спортски клубови

       -  Удружења организација из области културе

       ОБРАЂИВАЧ: Одјељ.општинске управе и корисници буџетских средстава,                  

       ПРЕДЛАГАЧ:  Начелник општине,

15.   Извјештај о извршењу буџета Општине Мркоњић-Град за 2007. годину и

   Одлука о усвајању завршног рачуна,

   ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије,

   ПРЕДЛАГАЧ:  Начелник општине,

          16.    Информација о стању у области из надлежности републичких органа за 2007

   годину,

-         МУП – Станица јавне безбједности Мркоњић-Град,

-         Пореска управа – Подручна јединица Мркоњић-Град,

-         Републичка управа за геодетске послове-Подручна јединица М-Град,

-         Суд за прекршаје Мркоњић-Град,

-         Републичко јавно правобранилаштво

-         Основни суд Мркоњић-Град,

      ОБРАЂИВАЧИ И ПРЕДЛАГАЧИ: Органи који подносе информације,

             17.  Свечана сједница Скупштине општине Мркоњић-Град 04.02.2008.године,

 

             Б)   НОРМАТИВНИ ДИО

1.      Одлука о висини накнаде за непризнато узурпирано земљиште,

ОБРАЂИВАЧ: РУ за геодетске послове – ПЈ Мркоњић-Град,

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине,

             2.  Одлука о одређивању накнаде члановима управних, надзорних и других

                  одбора у предузећима и установама чији је оснивач Општина Мркоњић Град.

                  ОБРАЂИВАЧ: Служба за скупштинске послове.

                  ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.

 

                                               II  ТРОМЈЕСЕЧЈЕ

 

А)  ПРОГРАМИ, ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ

 

1.      Програм заштите животне средине и управљања чврстим отпадом

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и стам.ком. дјелатности,

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине,

            2.   Програм заштите и очување културно-историјских споменика,

                  ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,

                  ПРЕДЛАГАЧ:  Начелник општине 

3.   Информација о здравственој заштити животиња на подручју општине

Мркоњић Град,                                                            

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине,

4.      Извјештај о извршењу Буџета општине Мркоњић Град за период  I-III 2008. године,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине,

5.      Извјештај о остваривању  права  у области борачко-инвалидске заштите,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

6.      Информација о  стању у области запошљавања у приватним и државним предузећима, установама, самосталним радњама и раду на «црно» на подручју Општине Мркоњић Град,

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Завод за запошљавање РС - БироМркоњић-Град, и Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,

7.      Информација о друштвеном положају младих на подручју Општине  М-Град,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

8.      Информација о  стању у области ловства на подручју Општине М. Град,

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Ловачко друштво «Лисина» Мркоњић Град

9.      Информација о стању у области риболова на подручју Општине Мркоњић  Г

ОБРАЧИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Удружење спортских риболоваца М Град

10.  Информација о току приватизације државног капитала на подручју Општине

Мркоњић-Град у 2007. години (укључити и период до израде информације),

                  ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

                  ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине,

11.  Информација о здравственом осигурању становништва на подручју Општине Мркоњић-Град,

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Фонд здравственог осигурања-ПЈ М-Град,

12.  Информација о стању у области шумарства и примарне прераде дрвета на подручју Општине Мркоњић-Град,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине,

13.  Информација о резултатима пословања предузећа и установа за 2007. годину,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.

            14. Анализа Извршења Одлука о општинским накнадама које представљају  

                   изворни приход буџета општине (комунална и административка такса, 

                   накнаде у вези грађевинског земљишта и остало).

                   ОБРАЂИВАЧ:Одјељење за финансије,

                   ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.

 

Б) НОРМАТИВНИ ДИО

 

1.      Одлука о стипендирању студената у школској 2008/2009. години,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,

ПЕДЛАГАЧ: Начелник општине

            2. Одлука о условима и начину држања пчела на подручју општине Мркоњић

                Град,

                ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,

                ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.

 

III  ТРОМЈЕСЕЧЈЕ

 

          А)  ПРОГРАМИ, ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ

 

1.      Програм јесење сјетве на подручју Општине Мркоњић-Град за 2008. годину,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелантости

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине,

2.      Извјештај о раду општинских инспекцијских органа за период I-VI 2008. године,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење општинске управе (привреда и урбанизам)

      ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине,

3.      Извјештај о извршењу буџета Општине Мркоњић-Град у периоду I-VI 2008. године

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије,

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине,

4.      Информација о стању јавне безбједности у периоду I-VI 2007. године на подручју Општине Мркоњић-Град,

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Станица јавне безбједности Мркоњић Град

5.      Информација о стању у области културе и информисања на подручју Општине Мркоњић-Град,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење  за привреду и друштвене дјелатности,

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине,

6.      Информација о стању у области спорта на подручју Општине Мркоњић Град ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

ПРЕДЛГАЧ: Начелник општине,

7.      Информација о обављању комуналних дјелатности и стању комуналних

објеката на подручју Општине Мркоњић Град

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и стам.ком. дјелатност

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

8.      Информација о стању у области снабдијевања електричном енергијом

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ:  РЈ Електродистрибуција М Град

9.      Информација о стању развоја ТТ саобраћаја Општине Мркоњић-Град,

ОБРАЂИВАЧ И ПЕДЛАГАЧ: РЈ Терминални телеком Мркоњић-Град,

10.  Информација о експлоатацији природних ресурса на подручју Општине Мркоњић-Град,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,

ПРЕДЛАГАЧ:  Начелник општине,

11.  Информација о активностима невладиних организација на подручју Општине Мркоњић-Град,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине,

 

 IV  ТРОМЈЕСЕЧЈЕ

 

А)   ПРОГРАМИ, ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ

 

             1.  Програм капиталних инвестиција на подручју Општине Мркоњић Град за

                  период 2008-2012. година.

                  ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.

                  ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.

2.   Програм рада Скупштине општине Мркоњић-Град за 2008. годину,

ОБРАЂИВАЧ: Скупштинска служба,

ПРЕДЛАГАЧ:  Предсједник Скупштине општине,

3.   Програм заједничке комуналне потрошње за 2008. годину,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и стам. ком. дјелатности,

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине,

4.    Програм заштите животне средине за 2008. годину,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и стам.ком. дјелатности,

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине,

5.   Програм спортских активности на подручју Општине Мркоњић-Град за  

      2008. годину,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине,

6.   Програм културних активности на подручју Општине Мркоњић-Град за   

                   2008. годину