Извјештај са осме сједнице Скупштине општине Мркоњић Град

Осма сједница Скупштине општине Мркоњић Град, одржана је 6.септембра, са дневним редом од 15 тачака и уз присуство 22 одборника.

 Одборници су једногласно усвојили Нацрт Одлуке о комуналном реду. Овом одлуком прописују се услови и начин одржавања чистоће на јавним површинама и привремено заузимање јавних површина, изградња, одржавање и заштита зелених површина, сакупљање, одвоз и депоновање комуналног отпада, одвођење отпадних вода са јавних површина, чишћење септичких јама, јавна расвјета у насељу којом се освјетљавају саобраћајнице и друге површине, коришћење и одржавање градске и сточне пијаце.

Једногласно је усвојен и Нацрт Одлуке о јавном водоводу и јавној канализацији, а којом се уређује изградња, управљање и кориштење јавног водовода и јавне канализације, као комунални објекти у власништву општине Мркоњић Град и исти су повјерени на управљање комуналном предузећу ''Парк''.

Нацрт Одлуке о начину и условима пркопавања јавних површина на подручју општине Мркоњић Град усвојен је једногласно. Овом одлуком утврђују се услови и начини прекопавања улица, локалних и некатегорисаних путева, тргова, зелених површина и других јавних површина, а које се налазе у влсништву општине Мркоњић Град. Прекопавање јавне површине у сврху изградње подземних инсталација, може се вршити само уз сагласност општинског органа, надлежног за управљање јавним површинама. Захтјев за добијање сагласности за прекопавање јавне површине подноси инвеститор, власник инсталација, односно предузеће које управља том инсталацијом.

Нацрт Одлуке о гробљима и погребној дјелатности  такође је  усвојен једногласно. Овом одлуком уређују се услови и изградња гробља, гробница и надгробних споменика и упису података у њима, начину управљања, уређивања и одржавања гробља, преносу посмртних остатака до гробља и са гробља, начину сахране и ископавању умрлих лица, начину сахране непознатих лица и сахрану ван гробља у употреби.

Одлука о безбједности саобраћаја на путевима општине Мркоњић Град, Одлука о избору најповољнијег понуђача за додјелу у закуп непокретности у својини општине Мркоњић Град, Одлука о давању сагласности за закључивање уговора са Радић (Михајла) Саваном из Бјелајца, те Одлука о закучивању уговора о замјени некретнина између Ђаковић Стојана и општине Мркоњић Град, усвојене су једногласно.

Одборници су са 17 гласова ''за '' и 6 ''уздржних'' гласова усвојили Извјештај о извршењу буџета општине за првих шест мјесеци ове године.

''Укупна буџетска средства остварена у првих шест мјесеци 2013.године у износу од 4.404.810 КМ , што је за 42 одсто од планираног буџета и за 23 одсто мања од извршења у истом периоду, док су буџетски издаци остварени у износу од 3.941.270 КМ, што је 38 процената планираног буџета и 20 процената мање од извршења у истом периоду 2012.године. Суфицит текућег периода износи 463.540КМ'', рекао је начелник одјељења за привреду и финансије Томислав Тодоровић.

Додајући да су порески приходи за посматрани период остварени су у износу од 2.249.082,00КМ што износи 41 одсто од плана за 2013.годину и за 4 одсто мање у односу на исти период прошле године. Док су непорески приходи остварени су у износу од 1.308.718,00 одсто, што је 43 одсто у односу на планиране непореске приходе, а 12 одсто више у односу на исти период прошле године.

''Код ових прихода највећи значај имају накнаде које су извршене 18 одсто више него што је то било у 2012. години, а 44 одсто од плана. Резултат овако добром извршењу непореских прихода од накнада је добро остварена производња у ХЕ на Врбасу'', рекао је Тодоровић. Истичући да с друге стране шумска рента у првих шест мјесеци није уопште уплаћивана од стране предузећа ''Шуме РС'', односно ШГ ''Лисина.

Тодоровић је рекао да су текући расходи за посматрани период остварени су у износу 3.195.145,00КМ, што је 41 одсто у односу на планиране текуће расходе и четири одсто мање од извршења у истом периоду прошле године. Издаци за нефинансијску имовину остварени су у износу од 239.009,00КМ што је 16 одсто од плана и 22 одсто у односу на извршење у истом периоду 2012.године, док издаци за отплату главнице и камате по кредитима примљених од банака и отплате дуга добављачу за јавну расвјету износе 568.118,00КМ, и приближно су на нивоу плана и један одсто више од извршења ових расхода у истом периоду прошле године.

Трошење буџетске резерве извршено је у укупном износу од 29.800,00КМ или 42 одсто од плана и највећим дијелом односе се на помоћи вјерским заједницама.

Одборници су једногласно усвојили Информацију о стању јавне безбједности на подручју општине Мркоњић Град за прих шест мјесеци 2013.године.

''На подручју које покрива станица јавне безбједности евидентирано је 91 кривично дело, што је за 2,25 процената више у односу на исти период претходне године, од чега је 86 из области општег криминалитета, једно из области привредног криминалитета и четири кривична дјела из области безбједности саобраћаја. Надлежном тужилаштву поднесена су 83 извјештаја о почињеном кривичном дјелу против 92 лица због постојања сумње да су починили кривична дјела. У области општег криминалитета евидентирано је 86 кривичних дјела, што је за 4,88 процената више у односу на исти период претходне године. Расвијетљено је 41 кривично дјело општег криминалитета које је извршено по непознатом извршиоцу, од којих из текуће године 34 и 7 из претходне и ранијих година'', каже начелник Стнице јавне безбједности Душко Пена. Додајући да су

укупно ријешена 72  кривична дјела општег криминалитета или 83,72 одсто.

Када је ријеч о имовинским деликтима каже да су најбројније крађе којих је евидентирано их 17 и број им се смањио за 22,73 процента у однос на исти период претходне године.

''За првих шест мјесеци текуће године евидентирана су и 22 кривична дјела фалсификовања исправа, што је више за 144,44 одсто у односу на исти период протекле године, рекао је Пена. Истичући да је разлог повећаног броја кривичних дјела Фалсификовања испрве резултат  акције ''Диплома 2'' и акције ''Копи''.

У првој половини ове године евидентирана су 94 прекршаја јавног реда и мира, што је за 59,3 процената више у односу на претходну годину. Надлежном суду достављена су 22 захтјева та покретање прекршајног поступка, а починиоцима прекршаја је уручено 57 прекршајних налога.

''Када је у питању безбједност саобраћаја у првих шест мјесеци издато је 3383 прекршајних налога, у укупном износу од 153 080 КМ, што је више за 7,1 одсто у односу на претходну годину. У том периоду из саобраћаје је искључено 157 возила и 235 возача, од чега 211 због управљања под дејством алкохола, 19 због вожње без положеног возчког испита  и 5 из осталих разлога. Догодило се 57 саобраћајних незгода, што је за 13,6 процената мање у односу на исти период претходне године'', каже Пена. Истичући да од наведених  саобраћајних незгода није било незгода са погинулим лицима, да су двије  са тешко повријеђеним лицима, четири са лакше повријеђеним лицима и пет са материјалном штетом.

Одборници су једногласно усвојили Извјештај о раду општинских инспекцијских органа и и Информацију о експлоатацији природних ресурса на подручју општине Мркоњић Град.

Информација  о активностима невладиних организација на подручју општине Мркоњић и Информација о друштвеном положају младих у 2012.години, усвојене су  са 16 гласова ''за'' и 6  ''уздржаних''.

  • 9.9.2013. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD