Пут до грађевинске дозволе

Пут до грађевинске дозволе

У складу са Законом о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13), грађевинску дозволу издаје орган надлежан за послове грађења у јединици локалне самоуправе на чијем подручју се захтјева изградња објекта.

 Издавању грађевинске дозволе претходи издавање локацијских услова, осим за оне објекте за које то према Закону није потребно.

 У датом прилогу су приказане смјернице (графички и текстуално) које  описују пут до грађевинске дозволе: 

Одлуке: