Предсједник Скупштине

Предсједник Скупштине

Стевица Еремија, предсједник Скупштине општине Мркоњић Град

Тел; 050/220-926;220-929

Fax; 050/220-955

mail; s.eremija@mrkonjic-grad.rs

web; www.mrkonjic-grad.rs

 

Биографија:

Рођен је 2. јануара 1989.године у Мркоњић Граду. Основну школу „ Иван Горан Ковачић „ и средњу Економску школу  завршио је у Мркоњић Граду, а звање дипломирани Економиста стиче на Економском факултету Универзитета у Бања Луци 2015. године. Тренутно похађа мастер студије на Факултету техничких наука у Новом Саду. Професионалну каријеру  започиње 2016. године  у ЗП „ Електрокрајина „ а.д Бања Лука, РЈ Електродистрибуција Мркоњић Град, на пословима референта за подршку. Члан је СНСД-а од 2015.године, гдје је 2016. године именован за Предсједника младих социјалдемократа СНСД-а Мркоњић Град.

 

На Локалним изборима 2020. године изабран је за предсједника Скупштине општине Мркоњић Град.

 

ПРАВА И ДУЖНОСТИ:

 

бира се на конститутивној сједници из реда одборника већином гласова од укупног броја одборника,

• заступа и представља Скупштину,

• учествује у припремама, сазива и води сједнице Скупштине,

• учествује у припремама, сазива и предсједава сједницама Скупштине,

• иницира стављање на дневни ред сједница Скупштине, Колегијума Скупштине и радних

  тијела Скупштине питања из надлежности Скупштине,

• осигурава поштовање начела и одредби Пословника о раду Скупштине,

• осигурава остваривање права и дужности одборника и клубова одборника током

  припрема и одржавања сједница Скупштине и Колегијума Скупштине,

• води сједнице у складу са принципима најбољих пракси демократског парламентаризма

  и одредбама Пословника о раду Скупштине,

• осигурава сарадњу Скупштине и начелника општине и прати реализацију одлука и

  закључака Скупштине,

• ради на остваривању сарадње Скупштине са Скупштинама других јединица локалне

  самоуправе и другим органима и организацијама,

• потписује акта усвојена од Скупштине,

• обезбјеђује учешће функционера и представника Скупштине у реализацији

  протоколарних активности и догађаја и

• врши и друге послове утвђене законом, Статутом, Пословником о раду Скупштине и

  Етичким кодексом Скупштине.