Радна тијела

Радна тијела

За разматрање питања из надлежности Скупштине, предлагања и разматрања аката, као и за проучавање и разматрање других питања, образују се стална и повремена радна тијела Скупштине.

Стална радна тијела Скупштине оснивају се Пословником о раду Скупштине, у складу са законом и Статутом.

Повремена радна тијела  образују се посебном одлуком Скупштине за извршење посебних задатака у циљу сагледавања стања у одређеној области или утврђивања чињеница о одређеним појавама или појединим догађајима о чему подноси извјештај Скупштини општине.

Радна тијела Скупштине имају предсједника, замјеника предсједника и одређен број чланова. Предсједник радног тијела организује рад радног тијела, предлаже дневни ред и предсједава његовим сједницама.  

Састав сталног радног тијела, по правилу одговара страначкој заступљености у Скупштини. Одборник може бити члан једног или више радних тијела. За чланове појединих радних тијела, поред одборника, могу се бирати научни и стручни радници из области која је у надлежности радног тијела, с тим што њихов број не може бити већи од једне трећине укупног броја чланова радног тијела Скупштине.
 

К о м и с и ј е :

 

       Комисија за избор и именовање, награде и признања

 1. Дивна Аничић, предсједник
 2. Велибор Јарић, замјеник предсједника
 3. Радомир Попадић, члан
 4. Блашко Каурин, члан
 5. Петар Шикман, члан

            

       Комисија за Статут, прописе и спровођење Етичког кодекса

 1. Милан Аничић, предсједник
 2. Петар Шикман, замјеник предсједника
 3. Гојко Грабеж, члан
 4. Милена Малешевић, члан
 5. Драган Чулић, члан

 

       Комисија за омладину

 1. Јована Ступар, предсједник
 2. Миланко Алексић, замјеник предсједника
 3. Рајко Лазендић, члан
 4. Дражена Пена, члан
 5. Марко Сладојевић, члан

 

       Комисија за буџет, финансије и управљање локалним развојем

 1. Томислав Тодоровић, предсједник
 2. Миодраг Ђуза, замјеник предсједника
 3. Недељко Батиница, члан
 4. Блашко Каурин, члан
 5. Петар Шикман, члан

 

        Комисија за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног насљеђа

 1. Радован Димитрић, предсједник 
 2. Душан Дакић, замјеник предсједника
 3. Сергеј Милановић, члан
 4. Младен Радуловић, члан
 5. Весна Маркановић, члан 

 

О д б о р и :

 

       Одбор за мјесне заједнице, регионалну и међународну сарадњу и вјерска питања 

 1. Милан Аничић, предсједник
 2. Миланко Алексић, замјеник предсједника
 3. Рајко Лазендић, члан 
 4. Драган Вођевић, члан
 5. Славко Лукић, члан

 

      Одбор за заштиту људских права, равноправност полова, друштвени надзор и представке

 1. Миљка Антић, предсједник
 2. Мира Стојичић, замјеник предсједника,
 3. Гојко Грабеж, члан, 
 4. Александра Ђурановић, члан
 5. Блашко Каурин, члан 

 

       Одбор за здравље

 1. Миодраг Ђуза, предсједник,
 2. Мира Стојичић, замјеник предсједника
 3. Душко Ступар, члан 

 

С а в ј е т и :

   

       Савјет за спорт

 1. Стевица Еремија, предсједник
 2. Ђорђе Алексић, замјеник предсједника
 3. Радомир Попадић, члан
 4. Милан Бајић, члан
 5. Петар Милановић, члан 

       Савјет за културу

 1. Велибор Јарић, предсједник 
 2. Јована Ступар, замјеник предсједника
 3. Драгомир Бјелајац, члан
 4. Радмило Радовановић, члан
 5. Стана Стојичић, члан