00 387 50 220 920 kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba Понедјељак – Петак 7.00h - 15.00h

Обавјештења

Најава 27. сједнице Скупштине општине Мркоњић Град

На основу члана 43. став 1. и члана 47. став (1) Статута општине Мркоњић Град („Службени гласник општине Мркоњић Град“, број 10/17) и члана 27. став (2) тачка 1) Пословника о раду Скупштине општине Мркоњић Град („Службени гласник општине Мркоњић Град“, број 1/18),

 

 с  а  з  и  в  а  м

 

27. сједницу Скупштине општине Мркоњић Град, која ће се одржати дана 23.02.2024. године (петак) у скупштинској сали општине Мркоњић Град, са почетком у 10,00 часова.

 

            За ову сједницу предлажем сљедећи

 

Д н е в н и    р е д:

 

 1. Усвајање Извода из записника са 26. сједнице Скупштине општине Мркоњић Град одржане дана 15.12.2023. године;
 2. Извјештај о раду Скупштине општине Мркоњић Град за 2023. годину;
 3. Извјештај о раду Одбора за жалбе општине Мркоњић Град за 2023. годину;
 4. Приједлог Плана обуке одборника Скупштине општине Мркоњић Град за 2024. годину;
 5. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о висини накнаде за рад чланова Општинске изборне комисије Мркоњић Град у 2024. години;
 6. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о организовању ЈЗУ Дом здравља „Др Јован Рашковић“ Мркоњић Град;
 7. Приједлог Одлуке о називима улица и тргова;
 8. Приједлог Одлуке о просјечној, коначној, грађевинској цијени м2 корисне површине стамбеног и пословног простора у 2023. години;
 9. Приједлог Програма заједничке комуналне потрошње за 2024. годину;
 10. Приједлог Одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о продаји непосредном погодбом земљишта у својини Општине Мркоњић Град, са Мјешовитим Холдингом „ЕРС“ -МП а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука;
 11. Приједлог Одлуке давању сагласности за закључивање Уговора о продаји непосредном погодбом земљишта у посједу Општине Мркоњић Град са Илић Остојом из Мркоњић Града;
 12. Приједлог Одлуке о начину и условима продаје непокретности у својини Општине Мркоњић Град путем лицитације у ПЗ „Кула – Рудићи“;
 13. Приједлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о замјени земљишта у својини Општине Мркоњић Град, са Вођевић Мирка Јовом, Бјелајце бб, Мркоњић Град, заступан по пуномоћнику Марић Н. Горану, адвокату из Бања Луке;
 14. Приједлог Програма одржавања локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Мркоњић Град за 2024. годину;
 15. Извјештај о реализацији Стратегије пронаталитетне политике општине Мркоњић Град за 2023. годину;
 16. Информација о утрошку средстава од таксе за посебне мјере заштите од пожара за 2023. годину;
 17. План утрошка средстава од таксе за посебне мјере заштите од пожара за 2024. годину;
 18. Информација о реализацији Плана кориштења средстава са рачуна концесионих накнада за 2023. годину;
 19. Информација о утрошку средстава остварених продајом шумских дрвних сортимената на подручју општине Мркоњић Град у 2023. години;
 20. Информација о утрошку новчаних средстава са посебног рачуна водних накнада за 2023. годину;
 21. Извјештај о раду инспекцијских органа за период јануар-децембар 2023. године:

- Саобраћајни инспектор,

- Инспектор за храну,

- Урбанистичко – грађевински инспектор,

- Ветеринарски инспектор,

- Тржишни инспектор;

22. Информација о стању у области снабдијевања електричном енергијом на подручју општине Мркоњић Град за 2023. годину;

23. Информација о стању безбједности на подручју општине Мркоњић Град за 2023. годину;

24. Информација о раду Пореске управе – Подручна јединица Мркоњић Град за 2023. годину;

 

                                                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО

                                                                                                                        Стевица Еремија

 

 

 

Подели: