00 387 50 220 920 kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba Понедјељак – Петак 7.00h - 15.00h

Obavještenja

12. mart, 2024.

O G L A S o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja- licitacije

Opština Mrkonjić Grad oglašava prodaju nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije). Predmet prodaje su  nepokretnosti  označene  kao  parcela k.č.br.6/40-11 „Grič“ pašnjak 4.klase površine 234 m2, i  parcela k.č.br.6/40-19 „Grič“ pašnjak 4.klase površine 653 m2, upisane u p.l.br.154, k.o.Kula, na opštinu Mrkonjić Grad sa 1/1 dijela, iste se nalaze u obuhvatu Poslovne zone „Kula Rudići“ (u daljem tekstu: PZ „Kula Rudići“).

Licitacija će biti održana dana  29.03.2024.godine sa početkom u  09.00 časova, u kancelariji broj  11,  na prvom spratu zgrade  Opštine Mrkonjić Grad, Trg kralja Petra I Karađorđevića. Uz prijavu za učešće na licitaciji se dostavlja dokaz o uplati kaucije, ovjerena fotokopija lične kar te za fizička lica, odnosno ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar za pravna lica, ovjerena punomoć za zastupanje lica koja ne učestvuju u svoje ime i broj žiro ili tekućeg računa na koji će se izvršiti povrat uplaćene kaucije učesnicima sa kojima neće biti zaključen ugovor. Prijave za učešće na licitaciji sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju neposredno u šalter salu Opštinske uprave Opštine Mrkonjić Grad (Trg Kralja Petra I Karađorđevića, 70260 Mrkonjić Grad), ili putem pošte, u zatvorenim kovertama na adresu: Opština Mrkonjić Grad, Trg Kralja Petra I Karađorđevića, sa naznakom „Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja-prijava za učešće na licitaciji broj: 07-475-6/24“. Pravo učešća u postupku licitacije imaju sva pravna i fizička lica čija je osnovna registrovana djelatnost obavljanje poslovne, proizvodno skladišne, industrijske i druge djelatnosti koje predstavljaju osnovnu namjenu osnivanja PZ „Kula Rudići“ Mrkonjić Grad i kako je to predviđeno Regulacionim planom PZ „Kula Rudići“,  koja do 29.03.2024.godine, odnosno 15.04.2024.godine, do 08.30 časova  dostave uredne prijave sa svim naprijed navedenim dokazima. Prijave se primaju do 29.03.2024.godine, odnosno 15.04.2023.godine, do 08.30 časova, bez obzira da se li dostavljaju neposredno ili putem pošte.

 

Kompletan tekst oglasa pogledajte ovdje.

Podeli: