00 387 50 220 920 kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba Понедјељак – Петак 7.00h - 15.00h

Обавјештења

12. март, 2024.

О Г Л А С о продаји непокретности путем усменог јавног надметања- лицитације

Општина Мркоњић Град оглашава продају непокретности путем усменог јавног надметања (лицитације). Предмет продаје су  непокретности  означене  као  парцела к.ч.бр.6/40-11 „Грич“ пашњак 4.класе површине 234 м2, и  парцела к.ч.бр.6/40-19 „Грич“ пашњак 4.класе површине 653 м2, уписане у п.л.бр.154, к.о.Кула, на општину Мркоњић Град са 1/1 дијела, исте се налазе у обухвату Пословне зоне „Кула Рудићи“ (у даљем тексту: ПЗ „Кула Рудићи“).

Лицитација ће бити одржана дана  29.03.2024.године са почетком у  09.00 часова, у канцеларији број  11,  на првом спрату зграде  Општине Мркоњић Град, Трг краља Петра I Карађорђевића. Уз пријаву за учешће на лицитацији се доставља доказ о уплати кауције, овјерена фотокопија личне кар те за физичка лица, односно овјерена фотокопија рјешења о упису у судски регистар за правна лица, овјерена пуномоћ за заступање лица која не учествују у своје име и број жиро или текућег рачуна на који ће се извршити поврат уплаћене кауције учесницима са којима неће бити закључен уговор. Пријаве за учешће на лицитацији са потребном документацијом се достављају непосредно у шалтер салу Општинске управе Општине Мркоњић Град (Трг Краља Петра I Карађорђевића, 70260 Мркоњић Град), или путем поште, у затвореним ковертама на адресу: Општина Мркоњић Град, Трг Краља Петра I Карађорђевића, са назнаком „Комисија за спровођење јавног надметања-пријава за учешће на лицитацији број: 07-475-6/24“. Право учешћа у поступку лицитације имају сва правна и физичка лица чија је основна регистрована дјелатност обављање пословне, производно складишне, индустријске и друге дјелатности које представљају основну намјену оснивања ПЗ „Кула Рудићи“ Мркоњић Град и како је то предвиђено Регулационим планом ПЗ „Кула Рудићи“,  која до 29.03.2024.године, односно 15.04.2024.године, до 08.30 часова  доставе уредне пријаве са свим напријед наведеним доказима. Пријаве се примају до 29.03.2024.године, односно 15.04.2023.године, до 08.30 часова, без обзира да се ли достављају непосредно или путем поште.

 

Комплетан текст огласа погледајте овдје.

Подели: